Tugikodu alla kuulub õpilaskodu ning tugiteenused ehk lapsehoiu- ja tugiisikuteenus.

Tugikodu on loodud toetamaks erivajadustega lapsi ja nende peresid. Tugikodu töötab õpilaskodu, lapsehoiu ja intervallhoolduse põhimõttel. Kuna intellektipuudega lapsele võib sageli kuluda palju aega ja energiat, annab Tugikodu peredele võimaluse tuua laps turvalisse keskkonda ning tegeleda samal ajal enda jaoks vajalike toimetustega. Tugikodu eesmärk on pakkuda lastele kodulähedast elu ja oskust iseseisvalt igapäevase elu kõikvõimalikes olukordades toime tulla.

Kasvatajate ülesandeks on laste juhendamine nende igapäevategevustes. Pideva suunamise ning julgustamise abil saavutavad lapsed stabiilsuse ja kindluse oma võimetes. Lähtume laste individuaalsusest ning pakume vastavalt vajadusele tegevustes toetust ning juhiseid vältides abituse kasvatamist. Tugikodu eesmärgiks on saavutada iga lapse võimetele vastav maksimaalne iseseisvus ning toimetulek.

ÕPILASKODU

Õpilaskoduteenust pakub Tartu Maarja Tugikeskus Tartu Maarja Kooli õpilastele, kelle igapäevast kooliskäimist takistab pikk distants kooli ja kodu vahel ja puudulikud võimalused transpordiks. Teenuse vajaduse hindab kohalik omavalitsus.

Õpilaskodu võtab õpilased koolist vastu kella 15.00 ja saadavad õpilased kooli järgmise päeva hommikul ajavahemikul kell 8.00-8.45. Õpilaskodu on avatud esmaspäevast kuni reede hommikuni. Õpilased viiakse lapsevanemate poolt koju nädalavahetuseks.

Õpilaskodu peamiseks eesmärgiks on võimalikult iseseisev toimetulek igapäevaelu toimingutega, füüsiline, hingeline ja vaimne tasakaal.  Pöörame suurt tähelepanu laste iseseisvumise suurendamisele ja peredele toe pakkumisele. Arendavad tegevused toimuvad igapäevaselt – õpilased on kaasatud kõikidesse tegevustesse, vastavalt oma võimetele ja arengulistele vajadustele. Käiakse poes valmistatakse süüa, tähistatakse kalendriaasta pühi. Oluline on laste füüsiline ja sotsiaalne aktiivsus, liikumine värskes õhus ja osalemine kogukonna tegemistes.

Õpilaskoduteenuse koha taotlemiseks võtta ühendust Tartu Maarja Kooliga:

Tel: +372 7461010

Õpilaskodu Päevaplaan

TUGITEENUSED

Tartu Maarja Tugikeskus osutab tugiteenustena lapsehoiuteenust ja tugiisikuteenust. Teenuseid osutame nii asutuse õpilaskodu ruumides Puiestee 126/2 maja II korrusel (edaspidi nimetame neid ruume tugikoduks) kui ka lapse või lapsehoidja kodus. Tugiteenuste kasutamise aluseks on kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) väljastatud otsus/ korraldus tugiteenuste tasustamiseks, vastasel juhul tasub lapsevanem osutatud teenuse eest ise. Lapsehoiu- ja tugiisikuteenuse kasutamise aeg on koolivälisel ajal, sh nädalavahetusel ja koolivaheaegadel. Teenust on võimalik KOV-i ja teenuspakkujaga eelneval kokkuleppel kasutada vältimatul vajadusel koolipäeva sees lapse kodus.

Tugiteenuste taotlemiseks tuleb pöörduda oma elukohajärgsesse kohalikku omavalitsusse. Enamike kohalike omavalitsuste kodulehtedel on info tugiteenuste taotlemise korra kohta.

Teenuse esmakordsel kasutamisel saadame lapsevanemale lapse vajaduste ankeedi, mis tuleb enne teenusele tulemist täidetuna vanemkasvatajale edastada, et töötaja saaks tutvuda lapse eripärade ja võimalike erivajadustega, tagamaks kõigi osapoolte turvalisus ja vajadused. Teenuse kvaliteet sõltub lapsevanema ja teenuspakkuja omavahelisest infovahetusest, mis tagab lapse heaolu, ühtse käitumismustri ja turvalise kasvukeskkonna.

Teenusele tulevale lapsele võib lapsevanem pakkida toidu kaasa või pakume kokkuleppel seda ise. Selleks on vajalik eelnev info, kas lapsel on toidutalumatusi, allergiaid jms isepärasid. Toidu eest tasub lapsevanem kuu lõpus raamatupidaja poolt esitatud arve alusel.

 

Teenuse toimumise aeg, lapse käitumise eripärast lähtuv jms tuleb eelnevalt kooskõlastada  vanemkasvatajaga Eneli Kaasik:

e-post: eneli84@gmail.com

tel: 56929540

 

Tugiteenuste dokumentatsiooni, teenustundide teemal ja KOV-iga suhtlemisel toetab asutuse

sotsiaaltöötaja Maarja Veikesaar:

e-post: maarja@maarjatugikeskus.ee

tel: 5171029

 

Teenuste taotlemise info lähimates KOV-ides:

Tartu linn:

https://tartu.ee/et/lapsehoiuteenus-puudega-lapsele

https://tartu.ee/et/tugiisikuteenus-puudega-lapsele

Kambja vald:

https://www.kambja.ee/sotsiaalteenus-puudega-lapsele

Nõo vald:

https://nvv.kovtp.ee/lapsehoiuteenus

https://nvv.kovtp.ee/tugiisikuteenus

Luunja vald:

https://luunja.ee/sotsiaal-teenused