EQUASS kvaliteedisüsteem on välja töötatud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitation) poolt Euroopa erinevate huvigruppide (teenuse pakkujad, teenuse saajad, sotsiaalpartnerid, rahastajad ja poliitika kujundajad) vaatenurki arvestades ning teenuse saajate ning nendega seotud sidusgruppide huve silmas pidades.
EQUASS Assurance on sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteem, mis on valitud hoolekande raamprogrammi “Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013” alapunkti 3.5.2. Rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi juurutamine“
elluviimiseks ja Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm on volitanud Astangu Kutserehabilitatsiooni keskuse selle kohalikuks esindajaks Eestis

 

logo3EL_Sotsiaalfond_horisontaal200