www.tartu.ee/hukk-ap

Projekt “HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm” on
rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi
„Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja
noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on
paranenud“.
Programm “Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte-
ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on
paranenud“ on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest
strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu
parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö
mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga
viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus, programmi partneriteks on
Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja
Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ [2] ja
Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored [3]

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra
vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada
kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad
EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit
eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus-
ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi
liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat
koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia
kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused,
teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed,
sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

logod