Lapsehoiuteenus on loodud perele toeks. Vanemate tööl oleku ajal on laps hoitud, tema aeg on sisustatud ja turvalisus tagatud. Lapsehoid toimub peamiselt tugikeskuse ruumides, kuid kokkuleppeid saab sõlmida lähtudes lapse vanusest, individuaalsetest eripäradest ja vajadustest lähtuvalt.
Tugikeskuses on lapsed kolmes rühmas. Vanemas rühmas on lapsed II klassist alates, nooremas on esimese klassi lapsed, eraldi rühma moodustavad erilist hoolt ja meditsiinilist jälgimist vajavad lapsed.
Lapsehoiuteenust rahastatakse riiklikult raske- ja sügava puudega lastele kuni selle kalendriaasta lõpuni kui laps saab 18 aastaseks. Aastas saab laps kasutada lapsehoidu riiklikul rahastusel summas 360,69 eurot. Selle eest hoitakse last 75 tundi aastas.
Lapsehoiuteenust rahastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest, tundide arvu ja rahastuse suuruse määrab iga omavalitsus vastavalt eelnevalt kehtestatud korrale.
Tartu linnas saab taotleda tunde korra kvartalis s.t. I kvartali tundide avaldus tuleb esitada IV kvartalis, II kvartali tundide taotlus I kvartalis jne.
Mida peab tegema, et teenust saada?
1. Lapse hooldusvajadus peab olema kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis.
Lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, välja arvatud lapse perekonnas hooldamine (siin peetakse silmas seda, et asendusperes elaval lapsel on õigus sellele teenusele, asenduskodus elaval lapsel õigust sellele teenusele ei ole)
Laps ei viibi samal ajal haridusasutuses – siin mõeldakse seda, et laps ei ela riiklikult rahastatavas koolis. Seega Tartu Maarja Koolis õppivad lapsed saavad kasutada riiklikult rahastatavat lapsehoiu teenust.
2. Lapsevanem, eestkostja või hooldaja esitab lapsehoiuteenuse saamiseks taotluse koos nõutavate dokumentidega (lapse sünnitunnistuse koopia, vanema ID või passi koopia, lapse rehabilitatsiooniplaani, otsuse lapsele puude astme määramise kohta) lapse elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele.
Teenuse saamiseks Tartu linnas esitab taotleja avalduse koos puude määramise otsusega sotsiaalabi osakonna lastekaitse spetsialistile (Vaksali 14, vastuvõtt: E 15–18; T 13–16; K 8–12).
Taotlus esitatakse kord kvartalis kvartalile eelneva kuu 20. kuupäevaks.
Teenuse määramine:
Taotlusega tegelev lastekaitse spetsialist külastab taotlejat tema kodus, hindab teenuse vajaduse ja esitab Tartu Linnavalitsuse sotsiaalhoolekande komisjonile ettepaneku teenuse määramiseks või mittemääramiseks. Komisjon otsustab isikule teenuse mahu määramise kvartalis, transporditeenuse määramise õppeaastaks või teeb kaalutletud otsuse teenuse mittemääramise kohta.
Täiendav informatsioon:
Angela Lorenz , tugikeskuse sotsiaaltöötaja telefon 740 5630 E – R 11.00 – 14.00 angela@maarjatugikeskus.ee

Heili Piho, lastekaitse spetsialist, telefon 746 1700, Heili.Piho@raad.tartu.ee
Vaksali 14
vastuvõtuajad: E 15–18; T 13–16; K 8–12

Meie kvaliteet